فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای FD-8505/FD-5005-BT) -85°C/-50°C)