فریز درایر پایلوت 8 لیتری با دمای ( PFD-8524 /-85 ◦c)