فریز درایر پایلوت 6 لیتری با دمای ( PFD-8506 /-80 ◦c)