فریز درایر پایلوت 5 لیتری با دمای (PFD-5012 / -50 ◦c)