فریز درایر آزمایشگاهی 10 لیتری با دمای FD-5010-BT) -50°C)