فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای FD-5005-HS-BT) -50°C)