فریز درایر آزمایشگاهی

شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

لیوفیلیزاسیون یا انجماد خشک کردن، سازگارترین روش خشک کردن محصول است. پدیده فیزیکی زیربنایی تصعید به معنای انتقال مستقیم از حالت جامد به حالت بخار، دور زدن حالت تجمع مایع است. بنابراین محصول منجمد در خلاء بدون ذوب خشک می شود.

صنعت پرداز دنا فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری

با دمای FD-8505/FD-5005-BT) -85°C/-50°C)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت از روش تصعید حلال استفاده می شود . در واقع در این روش ابتدا ماده منجمد شده و سپس با قرار گرفتن درون دستگاه و ایجاد فشار خلاء توسط دستگاه حلال ماده از فاز جامد به فاز گاز (تصعید) تبدیل می شود و در نهایت ماده خشک باقی می ماند .باید توجه داشت که در این روش هیچ گونه حرارتی به ماده اعمال نشده و خاصیت فیزیکی(شکل ظاهر) و شیمیایی ماده حفظ می شود.

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

تعداد منیفلد
۸ عدد

فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای FD-8505/FD-5005-BT) -85°C/-50°C)

صنعت پرداز دنا فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری

با دمای FD-5005-HS-BT) -50°C)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت از روش تصعید حلال استفاده می شود . در واقع در این روش ابتدا ماده منجمد شده و سپس با قرار گرفتن درون دستگاه و ایجاد فشار خلاء توسط دستگاه حلال ماده از فاز جامد به فاز گاز (تصعید) تبدیل می شود و در نهایت ماده خشک باقی می ماند .باید توجه داشت که در این روش هیچ گونه حرارتی به ماده اعمال نشده و خاصیت فیزیکی(شکل ظاهر) و شیمیایی ماده حفظ می شود.

دمای دستگاه
°50c-

دمای کندانسور
40°C-

تعداد منیفلد
۸ عدد

فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای FD-5005-HS-BT) -50°C)

صنعت پرداز دنا فریز درایر آزمایشگاهی 10 لیتری

با دمای FD-5010-BT) -50°C)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت از روش تصعید حلال استفاده می شود . در واقع در این روش ابتدا ماده منجمد شده و سپس با قرار گرفتن درون دستگاه و ایجاد فشار خلاء توسط دستگاه حلال ماده از فاز جامد به فاز گاز (تصعید) تبدیل می شود و در نهایت ماده خشک باقی می ماند .باید توجه داشت که در این روش هیچ گونه حرارتی به ماده اعمال نشده و خاصیت فیزیکی(شکل ظاهر) و شیمیایی ماده حفظ می شود.

دمای دستگاه
°50c-

دمای کندانسور
40°C-

تعداد منیفلد
۸ عدد

فریز درایر آزمایشگاهی 10 لیتری با دمای FD-5010-BT) -50°C)

پیشرو در صنعت خلاء

صنعت پرداز دنا

اسپری درایر آزمایشگاهی

برای تهیه گرانول ها و یا ذرات ریز، توسط اسپری کردن مایعات و قرار دادن آن در مجاورت یک عامل گازی شکل داغ

شل فریزر آزمایشگاهی

پیش انجماد مواد داخل ظروف فلاسک قبل از شروع لیوفیلیزه کردن.. دمای انجماد در این دستگاه تا 40- درجه سانتیگراد

تغلیظ کننده چرخشی تحت خلاء آزمایشگاهی

شامل ترکیبی از گرما ، خلاء و نیروی گریز از مرکز برای تبخیر نمونه ها